Nowa strona została zasilona przez AI 🤖

Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE DIGITALHEART

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług udostępnianych przez Usługodawcę w serwisie dostępnym pod adresem: digitalheart.pl (dalej jako: „Serwis”).
 2. Serwis jest administrowany przez  spółkę Digital Heart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korzona 117/89, 03-571 Warszawa, , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000898088, posiadającą NIP 5242918537 oraz REGON 38889352, kapitał zakładowy: 5 000 zł (dalej jako: „Usługodawca”).
 3. Z Usługodawcą można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Aplikacji pod adresem: kontakt@digitalheart.pl.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wyjaśnienie definicji

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, które dokonują zakupu usług świadczonych odpłatnie.

Konsument

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – zawierająca Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą zawierająca Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Umowa o świadczenie usług  nieodpłatnych drogą elektroniczną

To Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której treścią jest realizacja usług nieodpłatnych dostępnych w Serwisie.

Umowa o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną

To Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której treścią jest realizacja usług odpłatnych dostępnych w Serwisie.

Usługi elektroniczne

To ogół usług, które Usługodawca  świadczy w ramach Aplikacji na rzecz Użytkowników.

Użytkownik

To osoba fizyczna, z którą Usługodawca zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie.

Ogólne warunki świadczenia Usług elektronicznych

 1. Usługodawca w ramach Serwisu oferuje świadczenie Usług elektronicznych nieodpłatnie oraz za wynagrodzeniem.
 2. Usługi elektroniczne świadczone są w ramach Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, której stronami są Usługodawca oraz Użytkownik oraz Umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną, której stronami są Usługodawca oraz Klient.
 3. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne polegające na możliwości skorzystania z Serwisu i zapoznania się z zakresem usług oraz innymi treściami dostępnymi nieodpłatnie w Serwisie.
 4. Usługodawca świadczy usługi odpłatne, których lista znajduje się w zakładce „Usługi” (lub o równoważnej nazwie), w tym w szczególności usługę wsparcia w odzyskiwaniu dostępu do Menedżera Reklam Facebooka.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik lub Klient.
 6. Użytkownik oraz Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Zasad przetwarzania danych osobowych przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, nie powinien korzystać z usług oferowanych w Aplikacji. Jeżeli natomiast zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich postanowieniami.

Podstawowe warunki korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik lub Klient nie musi posiadać sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Do poprawnego i pełnego korzystania z Usług po stronie Użytkownika lub Klienta konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. aktualna przeglądarka internetowa.
 1. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Usługodawca poinformuje o tym przed zawarciem Umowy.
 2. Ponadto, Użytkownik lub Klient powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, powinien wyposażyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego.
 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Klientom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail kontakt@digitalheart.pl.
 4. Przed zawarciem umowy Użytkownik lub Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika lub Klienta, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub Klienta.
 5. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
 6. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 8. Użytkownik lub Klient i ewentualnie osoby korzystające z Usług elektronicznych z jego upoważnienia są odpowiedzialni za zabezpieczenie dostępu do danych poufnych, które mogą być przekazywane przez Użytkownika lub Klienta w ramach świadczenia Usług elektronicznych przez Usługodawcę, w tym przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 9. Użytkownik, Klient lub upoważnione przez niego osoby trzecie, mające dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, są zobowiązani korzystać z Usług elektronicznych zgodnie z prawem. W szczególności zabrania się korzystania z Usług w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług lub w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 10. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 11. Serwis oraz wszystkie jego elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

 1. Usługi elektroniczne nieodpłatne świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną jest zawierana z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne nieodpłatne.
 4. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcę lub listownie na adres stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
 6. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, przez złożenie oświadczenia woli Usługodawcy w sposób, który umożliwia zapoznanie się z tym oświadczeniem, w szczególności przez e-mail lub listownie.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik łamie podstawowe zasady współżycia społecznego lub korzystania z Serwisu wymienione w Regulaminie.

Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną

 1. Usługi elektroniczne odpłatne świadczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 2. Aby przesłać zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną Klient wypełnia formularz dostępny w Serwisie w zakładce digitalheart.pl/odzyskiwanie-menadzera-facebook-ads. Dane zawarte w prawidłowo uzupełnionym formularzu są podstawą do realizacji danej usługi.
 3. W odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz Usługodawca przesyła Klientowi link do Regulaminu oraz warunki cenowe drogą e-mailową na adres podany przez Klienta w formularzu. Moment przesłania odpowiedzi na tę wiadomość, o treści potwierdzającej, przesłana przez Klienta do Usługodawcy jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną.
 4. Realizacja usługi opiera się na bezpośrednim kontakcie między Usługodawcą a Klientem.
 5. Czas realizacji usługi jest uzależniony od szybkości dostarczenia przez Klienta wszystkich informacji wymaganych do prawidłowej realizacji usługi.
 6. Ze względu na specyfikę usług, tj. zaangażowanie podmiotów trzecich, takich jak Facebook (Meta Inc.), Usługodawca nie jest w stanie określić końcowego terminu realizacji usługi, a także nie udziela żadnych gwarancji na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez podmioty zewnętrzne, takie jak Facebook.
 7. Treścią usługi świadczonej przez Usługodawcę polegającej na pomocy w odzyskaniu dostępu do Menedżera Reklam na Facebooku (np. w sytuacji, gdy Klient stracił dane dostępowe do swojego konta),  na rzecz Klienta, jest wyłącznie udzielenie wsparcia w procesie odzyskiwania dostępu. Tym samym Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za efekt końcowy usługi, z uwagi na to, że jest on od niego niezależny, a Umowa ta powinna być traktowana jako umowa starannego działania. Usługodawca odpowiada wyłącznie za należytą realizację umowy, tj. udzielanie profesjonalnego wsparcia opartego na doświadczeniu i fachowej wiedzy z dziedziny marketingu mediów społecznościowych.
 8. Zapłata za usługę odbywa się na podstawie faktury wystawionej na dane Klienta zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej części Regulaminu, przesłanej na dane Klienta po realizacji Usługi. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie wskazanym na fakturze.
 9. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną oraz zezwala na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne odpłatne.
 11. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcę lub listownie na adres stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 12. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
 13. Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
 1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient próbuje posłużyć się usługą w celu działania na szkodę osób trzecich, w tym w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji;
 2. Klient nie odpowiada na wiadomości lub inny kontakt Usługodawcy przez co najmniej 2 tygodnie od dnia zawarcia Umowy;
 3. Klient opóźnia się z płatnością za usługę o więcej niż 7 dni.
 1. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługodawca nie odpowiada na kontakt ze strony Klienta przez co najmniej 2 tygodnie od dnia ostatniego kontaktu, a także, jeżeli Usługodawca nie rozpocznie realizacji usług odpłatnych w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje przez złożenie oświadczenia drugiej Stronie w formie dokumentowej (poprzez e-mail).
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu Umów o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną jest ograniczona do działań i zaniechań dokonanych umyślnie, do kwoty wynagrodzenia otrzymanego lub pozostającego do zapłaty w ramach Umowy.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Klientów w zakresie, w jakim konieczne jest to do świadczenia Usług elektronicznych, w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jest Usługodawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez ten podmiot znajdują się w Zasadach przetwarzania danych osobowych stanowiących Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi poprzez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do ustawowego odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, o którym mowa w art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm).
 2. Jeżeli nie występują okoliczności wskazane w ust. 1, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 3. Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub listem na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Umowa została już zrealizowana.
 10. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w ważnych przypadkach, w tym w przypadku zmiany warunków świadczenia usług lub zmian technicznych związanych z rozwojem Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 1. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisu. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie, tj. 23.05.2022 r.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. W granicach dopuszczonych przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników oraz Klientów na podstawie umowy ograniczona jest do działań i zaniechań dokonanych umyślnie. Postanowienie to nie narusza uprawnień przysługujących konsumentom.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników oraz Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie.

REGULAMIN DO POBRANIA

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA

Załącznik numer 1

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsze zasady prywatności dotyczą danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością i usługami, które oferujemy.

Przedstawiamy dokument, w którym wyjaśniamy zasady przetwarzania Twoich danych, które przekazujesz, jeżeli korzystasz z naszych usług.          

Mamy świadomość, że dane osobowe są cennym kapitałem, ale także zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych i zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

Twoje dane przetwarzane są zgodnie z przepisami odpowiednich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy wersję skróconą zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci klauzuli informacyjnej oraz pełną wersję, w której znajdziesz rozwinięcie wszystkich informacji z klauzuli.

Klauzula informacyjna

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Digital Heart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korzona 117/89, 03-571 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000898088, posiadającą NIP 5242918537 oraz REGON 38889352, kapitał zakładowy 5 000 zł .

Z Administratorem możesz skontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych pod adresem kontakt@digitalheart.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

(Kategorie danych)

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w tym oświadczeniu, w przesłanych dokumentach, wyjaśnieniach do sprawy oraz w przesłanym dokumencie potwierdzającym Twoją tożsamość (np. dowód osobisty), w tym przede wszystkim:

⎯       imię i nazwisko;

⎯       adres e-mail, numer telefonu;

⎯       numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;

⎯       data i miejsce urodzenia;

⎯       data ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość;

⎯       wizerunek.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usługi.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tej działalności, w tym:

⎯       firmę działalności (nazwę);

⎯       adres wykonywania działalności;

⎯       funkcję/stanowisko;

⎯       adres do korespondencji;

⎯       NIP, REGON, KRS.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przepisów prawnych:

 1. w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody w odniesieniu do danych znajdujących się na dokumencie tożsamości);
 2. w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do pozostałych danych);
 3. w celu rozliczenia usługi i spełnienia obowiązków prawnopodatkowych, wystawienia faktury (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu skontaktowania się z Tobą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość prowadzenia korespondencji z klientami i kontrahentami;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także w celu cel dowodowym tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, z którym współpracuje Administrator, takim jak jego współpracownicy i podwykonawcy, biuro rachunkowe, dostawcy usług IT, profesjonalni doradcy, dostawcy usług kurierskich i operatorzy pocztowi.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, Twoje dane będą mogły być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych (przykładowo w oparciu o umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską).

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane przez czas współpracy, a po zakończeniu tej współpracy maksymalnie do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń, tj. maksymalnie przez 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

⎯       prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii;

⎯       prawo do sprostowania danych;

⎯       prawo do usunięcia danych;

⎯       prawo do ograniczenia przetwarzania;

⎯       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

⎯       prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie każde ze wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga z naszej strony weryfikacji.

Jak możesz zrealizować uprawnienia?

W celu realizacji uprawnień lub uzyskania informacji na temat przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem kontakt@digitalheart.pl

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Twoje dane jest Digital Heart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korzona 117/89, 03-571 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000898088, posiadającą NIP 5242918537 oraz REGON 38889352, kapitał zakładowy: 5 000 zł

Z Administratorem możesz skontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych pod adresem kontakt@digitalheart.pl.

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię i nazwisko czy adres poczty elektronicznej.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedź na Twoją wiadomość (mail)

−      Imię i nazwisko;

−      Adres e-mail;

−      Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji z klientami.

Realizacja usług

−      Imię i nazwisko;

−      adres e-mail, numer telefonu;

−      dane z korespondencji, dodatkowych dokumentów;

−      jeżeli dotyczy: dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (firma, adres, NIP, REGON).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy.

Realizacja usług

−      numer i seria dokumentu tożsamości;

−      data i miejsce urodzenia;

−      data ważności dokumentu tożsamości;

−      wizerunek.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Zgody udzielasz w oświadczeniu zawierającym dodatkowe informacje w formie zaznaczenia odpowiedniego checkboxa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili odwołania zgody.

Rozliczenie wykonanych usług i wypełnienie obowiązków prawnopodatkowych (np. wystawienie faktury)

−      imię i nazwisko;

−      firma działalności gospodarczej;

−      NIP, REGON;

−      adres związany z działalnością gospodarczą.

−      imię i nazwisko;

−      firma działalności gospodarczej;

−      NIP, REGON;

−      adres związany z działalnością gospodarczą.

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

Cel marketingowy (marketing bezpośredni)

−       Imię i nazwisko;

−      Adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Ewentualny marketing bezpośredni (np. oferty na e-mail) stosujemy, jedynie kiedy wcześniej wyrażono na to zgodę.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

−      wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

−      wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych – nie mają jednak one charakteru absolutnego i w niektórych przypadkach nie będziesz mogła ich zrealizować:

(A)        Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

(B)        Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli administrator Twoich danych otrzyma od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to administrator ma obowiązek udzielić Ci odpowiedniej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie administrator danych powinien wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, administrator poinformowane Cię przynajmniej, czy przetwarza Twoje dane i wówczas ma możliwość przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na żądanie o dwa miesiące.

(C)        Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

(D)        Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Administrator ma także obowiązek na żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

(E)     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

(F)      Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

(G)    Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

(H)     Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@digitalheart.pl.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z realizacją usług. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Twoje dane przekazujemy następującym podmiotom:

 1. Meta Platforms Inc. (dawniej: Facebook)

Twoich danych używamy na Facebooku, aby prawidłowo zrealizować powierzane nam usługi w ramach umów zawieranych z Użytkownikami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Google Ltd.

Korzystamy z poczty oferowanej przez Google, a także w usłudze chmurowej Google przeznaczonej dla biznesu przechowujemy i porządkujemy dokumenty, które mogą zawierać Twoje dane. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Informacja na temat przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Google LLC infrastruktura Google może być rozproszona i zlokalizowana w wielu centrach danych na całym świecie. Dla Ciebie oznacza to, że niektóre miejsca przechowywania danych Google znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Niemniej jednak Google LLC potwierdza zgodność z przepisami europejskimi w zakresie ochrony danym w tym RODO. Dodatkowo Google oświadcza, że niezależny audytor zewnętrzny wydał usłudze Google Cloud certyfikat SOC 2/, wobec powyższego Google zapewnia, że dane są dodatkowo chronione zgodnie z wymogami certyfikatu SOC 2/3, który jest standardem w branży audytorskiej.

Podmioty, które wskazaliśmy wyżej  to podmioty, które mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do USA. Transfer Twoich danych każdorazowo odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów europejskich gwarantujących bezpieczeństwo przekazania danych, np. na podstawie standardowych klauzul umownych udostępnianych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

3 lub 6 lat + 1 rok

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie niż wynikając z ust. 2.  Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

To już wszystko, co dla Ciebie przygotowaliśmy. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczące przetwarzania lub ochrony Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze nami pod adresem kontakt@digitalheart.pl