Nowa strona została zasilona przez AI 🤖

Polityka prywatności

Administratorem moich danych osobowych jest Digital Heart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korzona 117/89, 03-571 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000898088, posiadającą NIP 5242918537 oraz REGON 38889352, kapitał zakładowy: 5 000 zł

Z Administratorem możesz skontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych pod adresem kontakt@digitalheart.pl.

Mamy świadomość, że dane osobowe są cennym kapitałem, ale także zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych i zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

Twoje dane przetwarzane są zgodnie z przepisami odpowiednich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

(Kategorie danych)

Jakie dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w tym oświadczeniu, w przesłanych dokumentach, wyjaśnieniach do sprawy oraz w przesłanym dokumencie potwierdzającym Twoją tożsamość (np. dowód osobisty), w tym przede wszystkim:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, numer telefonu;
 • numer i seria dokumentu tożsamości;
 • data i miejsce urodzenia;
 • data ważności dokumentu tożsamości;
 • wizerunek.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usługi.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tej działalności, w tym:

 • firmę działalności (nazwę);
 • adres wykonywania działalności;
 • funkcję/stanowisko;
 • adres do korespondencji;
 • NIP, REGON.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usługi.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przepisów prawnych:

 1. w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody w odniesieniu do danych znajdujących się na dokumencie tożsamości);
 2. w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do pozostałych danych);
 3. w celu rozliczenia usługi i spełnienia obowiązków prawnopodatkowych, wystawienia faktury (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu skontaktowania się z Tobą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość prowadzenia korespondencji z klientami i kontrahentami;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także w celu cel dowodowym tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, z którym współpracuje Administrator, takim jak jego współpracownicy i podwykonawcy, biuro rachunkowe, dostawcy usług IT, profesjonalni doradcy, dostawcy usług kurierskich i operatorzy pocztowi.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, Twoje dane będą mogły być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych (przykładowo w oparciu o umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską).

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane przez czas współpracy, a po zakończeniu tej współpracy maksymalnie do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń, tj. maksymalnie przez 3 lub 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego. Wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy strony są przedsiębiorcami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga z naszej strony weryfikacji.

Jak możesz zrealizować uprawnienia?

W celu realizacji uprawnień lub uzyskania informacji na temat przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem kontakt@digitalheart.pl